آشنایی با نظام آراستگی ۵S 3000 تومان

آشنایی با نظام آراستگی ۵S

آشنایی با نظام آراستگی ۵S ۵s یکی از مباحث عمده در مدیریت ژاپنی میباشد که ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده است.هدف   5s به بیانی ساده، سامان دادن، نظم و ترتیب، پاکیزه [...]

مشاهده و خرید