بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان: با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان: با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

دسته بندی: - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 34 نمایش

حجم فایل: 938.94K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ مرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۷ مرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان

با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

چکیده :

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری با لحاظ کردن نقش میانجی جوسازمانی هست. .جامعه آماری این پژوهش را  دویست و شصت و چهار نفر از مدیران و کارکنان موسسه حسابرسی مفید راهبر تشکیل می‌دهند که از این تعداد یکصدو پنجاه و هفت  نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب‌شده و از آن تعداد نیز، یکصدو چهل و نه  پرسشنامه برگشت داده شد. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش تصادفی ساده جمع‌آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم‌افزارspss و Amos مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روایی سؤال‌های تحقیق با استفاده از روایی محتوا و روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. نتایج و یافته‌های مدل معادلات ساختاری پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اینکه سبک رهبری به طور مستقیم بر پیاده سازی فرهنگ یادگیری تأثیر ندارد. جو سازمانی به عنوان متغیر میانجی، نقش موثری را در تاثیر سبک رهبری بر پیاده سازی فرهنگ یادگیری ایفا می کند.

 

 

این فایل به صورت pdf می باشد

پاسخ دهید