نگاشت نقشه پایش فرایند کیفیت اقلام آماری مرکز آمار ایران با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا)

نگاشت نقشه پایش فرایند کیفیت اقلام آماری مرکز آمار ایران با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا)

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 76 نمایش

حجم فایل: 1.47M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

نگاشت نقشه پایش فرایند کیفیت اقلام آماری مرکز آمار ایران با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا)

چکیده :

کیفیت‌ مفهومی است که براساس دیدگاه ها نیازها وترجیحات کاربران تعیین می‌شود. ازاین رودربین گرو ه‌های مختلف کاربران معانی مختلفی دارد. منظورازکیفیت داده ها وآمارها درجه یامیزان اطمینان به مناسب‌بودن ازآنها برای رفع نیاز کاربران ورسیدن به اهداف تعیین شده درآمارگیری است. این تعریف کامل ترازتعریفی است که درگذشته تحت عنوان درستی آمارها بکار می‌رفت زیرا حتی درصورت درست بودن آمارها نمی توان ازمطلوبیت کیفیت آنها اطمینان یافت. به بیانی دیگر کیفیت آمارها مفهومی چند بعدی است که همه ابعاد آن با هم در ارتباط‌اند و درستی تنها یکی ازابعاد آن و شاید مهمترین بعدآن محسوب می شود.

 

نگاشت نقشه پایش فرایند کیفیت اقلام آماری مرکز آمار ایران با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا)

 

تمام ابعادکیفیت دارای اهمیت‌اند اما در اغلب آمارگیری‌ها باتوجه به منابع مالی وامکانات محدود بدست‌آوردن آمارهایی با بهترین سطح کیفیت درتمام ابعاد آن تقریبا غیرممکن است. دراین تحقیق براساس رویکرد سودا مولفه‌های فرایند کیفیت اقلام‌ آماری ازجهات ودیدگاه‌های مختلف به منظور ساخت دهی به مسئله موردپایش قرارمی‌گیردکه مبنای پایش, مطالب علمی مستندو مصاحبه‌های عمیق ونیمه ساختار یافته باخبرگان صاحب نظردر زمینه کیفیت اقلام آماری مرکزآمارایران است .

 

نگاشت نقشه پایش فرایند کیفیت اقلام آماری مرکز آمار ایران با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا)

 

سعی محقق این است که از تجمیع تمامی نظرات این صاحب‌نظران, ارتباط بین کیفیت اقلام آماری بامولفه‌های آن وعوامل تاثیرگذاربرآن راساخت‌دهی کند. بعدازمشخص شدن نقشه پایش فرایندکیفیت اقلام آماری, سطح بندی کیفیت اقلام, اجزای آن وهمچنین ارتباط بین مولفه‌ها وعوامل تاثیرگذاربرآن مشخص می‌گردد.

 

این فایل به صورت pdf می باشد.

پاسخ دهید