بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحران در کارخانه نیروکلر اصفهان

بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحران در کارخانه نیروکلر اصفهان

دسته بندی: - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 47 نمایش

حجم فایل: 747.92K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ مرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۷ مرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحران در کارخانه نیروکلر اصفهان

چکیده : 

در عصر حاضر سازمان‌ها با بحران های گوناگونی روبرو هستند که از هر سو حیات و بقای آنها را مورد هجوم قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، سازمانها زمانی موفق عمل خواهند نمود که ضمن کسب شناخت کافی نسبت به این بحرانها و پیش‌بینی آنان، شرایط مناسبی برای کاهش یا از بین بردن آن فراهم آورند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحرانهای سازمانی و بر مبنای مطالعه‌ای توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان در کارخانه نیرو کُلر اصفهان که حداقل مدرک آنان کارشناسی بوده، به تعداد ۴۰۰ نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۱۷۸ نفر محاسبه و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی متناسب با حجم جامعه آماری بوده است. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه ۴۹ سوالی استاندارد آلبرخت (۲۰۱۰) برای سنجش هوش سازمانی و پرسشنامه ۲۱ سوالی محقق‌ساخته برای سنجش مدیریت بحران‌ می‌باشد که روایی آنان به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه‌هابا استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هوش سازمانی (۹۴۲/۰) و مدیریت بحران (۹۰۸/۰) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار Amos 21 و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه-های پژوهش نشان داد هوش سازمانی با ضریب ۹۴۵/۰ تأثیر مستقیم بالایی بر کنترل بحران‌های سازمانی در قبل، حین و بعد از وقوع داشته است. این در حالی است که در بین مؤلفه‌های هفت‌گانه هوشمندی سازمانی، «سرنوشت مشترک» با ضریب ۹۸۷/۰ بیشترین تأثیر را در کنترل بحران‌های سازمانی داشته است.

 

این فایل به صورت pdf می باشد

 

 

پاسخ دهید