بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور

دسته بندی: - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 66 نمایش

حجم فایل: 438.06K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور

چکیده
لازمه موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی امروز، تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء بهر هوری م یباشد. اهمیت برنامه ریزی جهت ارتقاء بهر هوری نیروهای انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان سرمایه های اصلی سازمان های خدماتی، بیشتر است. در این پژوهش، معیاری برای انداز هگیری عدد بهره وری کارشناسان ارشد مالیاتی تعریف شده و متغیرهایی برای انداز هگیری مولفه های موثر بر بهر هوری نیروهای انسانی شامل عوامل محیطی، سازمانی و فردی در یک پرسشنامه طراحی شده است. بررسی تغ ییرات متغیرها بر عدد بهر هوری در کنار مسئله تحقیق از نوآور یهای این پژوهش م یباشد. پس از بررسی روایی و پایایی متغیرها، عدد بهره وری و سطح متغیرهای مربوط به عوامل بالقوه موثر بر بهر هوری به ازای ۱۰۸ کارشناس ارشد مالیاتی شرق تهران انداز هگیری شده است. از روش تحلیل حداقل مربعات جزئی برای بررسی فرضیه های تحقیق )تاثیر عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر بهر هوری( استفاده شده است. بررسی شاخصهای ن کیویی برازش مدل مانند ضریب تع یین )بیش از ۸۵ درصد( بیانگر یکفیت مناسب مدل پیشنهادی است. نتایج تحلیل آماری نشان م یدهد، به ترتیب سه عامل سازمانی، ویژگیهای فردی و محیطی، بیشترین تاثیر را بر ارتقاء بهره وری دارند. لذا برنامه ریزی برای بهبود شرایط کاری و اصلاح شیوه های مدیریتی از نظر سازمانی و بهبود فرایند استخدا مها و توجه به صلاحیت کارکنان در کسب موقعیت شغلی از نظر فردی به بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان مالیاتی کشور کمک خواهد کرد.

این فایل به صورت pdf می باشد

پاسخ دهید