بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان)

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان)

دسته بندی: - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 55 نمایش

حجم فایل: 798.93K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی بانک سامان)

چکیده:

چند سالی است که بحث پیرامون بهر ه وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی و سیر پرشتاب فناوری، اینک سیاست گذاران و مدیران افزایش بهر هوری را گاه ب هعنوان ابزار و گاه ب هعنوان هدف مورد توجه قرار م یدهند [ ۳]. در این پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش بهر ه وری، به خصوص عواملی چون تأمین نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمی م گیری و سبک رهبری مشارکتی مدیر، راهکارهایی جهت افزایش بهر هوری ارایه شود.این پژوهش از طریق تحلیل همبستگی به بررسی سه عامل مؤثر بر بهره وری می پردازد. جامعه ی آماری شامل کارکنان ستادی شاغل در ساختمان مرکزی بانک سامان هستند که ب هطور تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه نسبت به اخذ دیدگاه آنان اقدام شده است. نتایج پژوهش تأیید نموده که توجه به نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و سبک رهبری مشارکتی مدیر موجب افزایش بهره وری کارکنان در محیط کار می شود.

 

این فایل به صورت pdf می باشد

پاسخ دهید